FOODINCO GROUP

Tin Mới Nhất

FOODINCO GROUP

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

2020-05-20 11:15:11

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Xem thêm
FOODINCO GROUP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

2020-04-13 06:59:42

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Xem thêm
FOODINCO GROUP

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

2019-05-15 08:49:20

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Xem thêm
FOODINCO GROUP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

2019-04-16 10:40:09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

Xem thêm
FOODINCO GROUP

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

2019-04-16 09:25:47

THƯ MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Xem thêm
FOODINCO GROUP

ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

2018-10-03 08:46:30

ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Xem thêm
FOODINCO GROUP

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

2018-08-20 08:32:54

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Xem thêm
FOODINCO GROUP

Báo Cáo Tài Chính Năm 2017

2018-07-26 09:11:05

Báo Hợp Nhất FDC Tổng Năm 2017

Xem thêm
FOODINCO GROUP

Thư mời ĐHCĐ năm 2018

2018-07-26 09:06:24

Thư mời ĐHCĐ năm 2018

Xem thêm
FOODINCO GROUP

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch

2018-07-23 23:46:08

Tổng công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 08 tháng 08 năm 2017, chúng tôi chính thức thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch như sau:

Xem thêm