FOODINCO GROUP

Cơ cấu tổ chức

+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thạc sỹ QTKD : Nguyễn Tuấn Hải     Chủ tịch
- Cử nhân kinh tế Trần Văn Chữ Ủy viên
- Thạc sỹ kinh tế Nguyễn Minh Thông Ủy viên
+ BAN KIỂM SOÁT
- Cử nhân kinh tế : Bùi Kim Yến Trưởng ban
- Cử nhân kinh tế : Nguyễn Thị Như Hòa Ủy viên
- Cử nhân kinh tế : Doãn Thị Vân Ủy viên
+ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
- Cử nhân kinh tế:        Trần Văn Chữ Tổng giám đốc
- Cử nhân kinh tế : Nguyễn Thị Kim Tiến Giám đốc tài chính 
- Thạc sỹ kinh tế Nguyễn Minh Thông Phó tổng Giám Đốc

+ Kế toán trưởng

- Cử nhân kinh tế :                                          Nguyễn Thị Kim Tiến Giám đốc tài chính 

Văn phòng Tổng công ty

  • Điện thoại: 0236.3731479
  • Email: tchc@foodinco.vn
  • Phó Chánh văn phòng : Bùi Minh Hợi

Phòng tài chính kế toán

  • Điện thoại: 0236.3731779
  • Email: tckt@foodinco.vn
  • Trưởng phòng : Cử nhân kinh tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Phòng công nghiệp đầu tư