FOODINCO GROUP

Thông báo thay đổi nhân sự và Đại hội cổ đông thường niên 2011

1. Ngày 25/3/2011, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco đã họp và thống nhất cử ông Trần Văn Chữ, Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, giữ chức vụ Tổng giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty kể từ ngày 01/4/2011.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 ngày 08/4/2011 tại Hội trường Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco, 58 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng để quyết nghị các vấn đề liên quan đến SXKD và đầu tư của Tổng công ty (có thư mời kèm theo).