FOODINCO GROUP

UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Tổng CtyCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco

Ngày 17/5/2011, UBCKNN nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của Tổng CtyCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco (GCN ĐKKD số 0400101700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/3/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 1/4/2011). Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ, Tổng CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco thực hiện việc chào bán 3.900.000 cổ phiếu cho dự kiến 01nhà đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2011 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17 NQ/HĐQT ngày 10/4/2011. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 19/5/2011 đến hết ngày 30/6/2011.